bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> משכנתאות
הסקירות המדורגות ביותר
ביטוח משכנתא
שערי חליפין
עשר עצות לחיסכון בעמלות
משכנתאות
צעדים בדרך לקבלת הלוואה לדיור -חלק ב'
מדריך עמלות
תכניות חיסכון
אשראי מתגלגל בכרטיסי אשראי
הקמת מערכת נתוני אשראי נכנסת לשלב האחרון
פירעון מוקדם של הלוואה
לרשימה המלאה  לחץ כאן

הסקירות הניקראות ביותר
מאת: בנק ישראל - 17/12/2010

על פי סעיף 13 לפקודת הבנקאות, 1941 ללווה שקיבל מהבנק הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או בשעבוד דירת מגורים, עומדת הזכות לפרוע את ההלוואה פירעון מוקדם בכל עת שיחפוץ בכך. לשם כך עליו לעמוד בשני תנאים:

 המשך קריאת הסקירה
מאת: בנק ישראל - 16/12/2010

ככלל, הבנק מאשר הלוואות עד לאחוז מימון מסוים מערך הנכס. ("אחוז המימון" הוא היחס בין סכום ההלוואה לשווי הנכס ששועבד בגינה.) ככל שסכום ההלוואה גבוה יותר ביחס לשווי הנכס, אחוזי המימון גבוהים יותר, ובהתאם לכך גם הסיכון של הבנק במקרה של אי יכולת החזר של הלווה

 המשך קריאת הסקירה
מאת: בנק ישראל - 17/12/2010

ביטוח משכנתא - באמצעות סוכנות ביטוח של הבנק או בחברת ביטוח חיצונית? תאגיד בנקאי רשאי לדרוש מהלווה לבצע ביטוח נכס וביטוח חיים בגבולות סכום ההלוואה שקיבל, כתנאי להעמדתה. הלווה רשאי לבצע את הביטוח באמצעות חברת ביטוח או סוכן ביטוח, כפי שימצא לנכון.

 המשך קריאת הסקירה
מאת: בנק ישראל - 16/12/2010

הבנק מחויב למסור דפי הסבר לכל אדם המבקש לברר בסניף תנאים לגבי הלוואות. דפים אלו יכללו, בין היתר, תיאור כללי של סוגי ההלוואות המוצעות על ידי הבנק, פירוט הצעדים שעל מקבל ההלוואה לנקוט, לרבות המסמכים השונים שעליו להגיש,

 המשך קריאת הסקירה
מאת: בנק ישראל - 16/12/2010

רכישת דירת מגורים היא אחת העסקאות הגדולות ביותר במהלך חייו של אדם. לצורך רכישת הדירה יש לעיתים קרובות צורך ליטול הלוואה לדיור כנגד משכון דירת המגורים עצמה. תהליך נטילת ההלוואה לדיור עלול להיות כרוך בחששות ובאי-בהירות.

 המשך קריאת הסקירה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
הסבר כללי על משכנתאות
צעדים בדרך לקבלת הלוואה
מדריך עמלות
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן