bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> מטבע חוץ >> שערי חליפין
שערי חליפין
מאת: בנק ישראל - 17/12/2010
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא מטבע חוץ
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

מהו שער חליפין?


 שער החליפין הוא המחיר של מטבע אחד במונחי מטבע אחר - למשל המחיר של דולר בשקלים חדשים.
 
סוגי שערי חליפין
 
 ישנם שני סוגים עיקריים של שערי חליפין הנהוגים בבנקים בביצוע פעולות בנקאיות פשוטות:
"שער העברות והמחאות" - שער החליפין שבו הבנק עושה, בדרך כלל, שימוש במקרים של ביצוע פעולות שאינן כרוכות בשימוש במזומן ממש. הכוונה היא, לפעולות של העברה מחשבון מט"ח אחד לחשבון מט"ח אחר, שהן פעולות המתבטאות ברישום בחשבונות ואינן כרוכות בהעברת מזומן.
"שער מזומנים" או "שער בנקנוטים" - שער חליפין שבו הבנק עושה שימוש במקרים של ביצוע פעולות במזומן. למשל: מי שיבקש לרכוש מזומן לצורך נסיעה לחו"ל יידרש לשלם עבור המזומן על פי "שער מזומנים".  

שער קנייה ושער מכירה
 
 לכל סוג של שער חליפין יש שער קנייה ושער מכירה. נקודת ההתייחסות הרלוונטית להגדרת העסקה המבוצעת במט"ח כקנייה או כמכירה היא נקודת ראותו של הבנק ביחס למט"ח שבו מדובר. כך, למשל, המבקש לקנות דולרים בבנק ישלם לבנק את תמורתם בשקלים לפי שער מכירה של מזומנים.
שערי הקנייה של מט"ח יהיו בדרך כלל נמוכים משערי המכירה.
יש להבחין בין "שער שוטף מיידי" (מצוטט מחדר העסקאות של הבנק), שהוא שער הנקבע ספציפית לעסקה שבין הבנק לבין מבצע העסקה, לבין "שער יומי", הנקבע על ידי הבנק בסוף יום המסחר.  

היכן מתפרסמים שערי החליפין?
 
 שערי החליפין המשמשים את הבנקים מפורסמים בכל סניף בנק שבו מבוצעות עסקות קנייה או מכירה של מט"ח. כמו כן מתפרסמים השערים בעיתונים ובאתרי האינטרנט של הבנקים. 

השער היציג
 
 השערים היציגים של המטבעות השונים ביחס לשקל מחושבים על ידי בנק ישראל פעם אחת ביום, באותם ימים שבהם מתנהל מסחר במט"ח. השערים היציגים נקבעים על פי המסחר במט"ח שבין הבנקים לבין עצמם. השער היציג הוא, למעשה, אינדיקציה לשער החליפין השורר בשוק המט"ח בזמן קביעתו של השער היציג. לשער היציג יש מעמד בדברי חקיקה שונים והוא משמש לחישובים של סכומים שונים במשק. עם זאת, צדדים לחוזה אינם כפופים לשער היציג, והם רשאים לקבוע כל שער חליפין שיחפצו בו. דוגמה לכך הם שערי החליפין המצויים בשימוש הבנקים, "שער מזומנים" ו"שער העברות והמחאות", אשר נקבעים על ידי הבנקים עצמם, ואינם בהכרח זהים לשערים היציגים שמפרסם בנק ישראל. 

פעולות בשיקים במטבע חוץ
 
גבייה של שיק במט"ח המשוך על בנק בחו"ל
 
מתי יזוכה החשבון בסכום השיק?
כאשר לקוח מפקיד בחשבון המט"ח שלו בבנק בארץ שיק המשוך על בנק בחו"ל, חשבון הלקוח יזוכה בסכום השיק בתוך פרק זמן העשוי להגיע, לעתים, לכדי מספר שבועות. בפועל, חשבון הלקוח יזוכה כשהזיכוי בגין השיק יגיע מהבנק בחו"ל לבנק בישראל. משך הזמן שבו על הבנק הנמשך לפרוע את השיק או להחזירו עשוי להיות שונה ממדינה למדינה, והוא תלוי בדין שחל במדינת הבנק הנמשך. לפיכך הבנקים בישראל אינם נוהגים להתחייב על פרק זמן ספציפי כלשהו שבו השיק ייפרע או יוחזר. זאת בניגוד לנהוג לגבי שיקים במטבע ישראלי- זיכוי החשבון סמוך להפקדת השיק והפיכתו לסופי לאחר שלושה ימי עסקים. למידע נוסף בנושא שיקים  הקש כאן
 
האם יש אפשרות לזיכוי מיידי של החשבון בסכום השיק?
הבנק רשאי לעשות זאת על פי שיקול דעתו, בהתבסס על קריטריונים עסקיים, כגון: קיום ביטחונות מספיקים בחשבון הלקוח למקרה שבו השיק יוחזר והבנק יצטרך לחייב את החשבון, גובה הסכום ביחס להיקפי הפעילות בחשבון וכדומה.
 
מתי הזיכוי בגין השיק יהפוך לסופי?
יש לזכור כי גם אם החשבון זוכה בסכום השיק, הזיכוי אינו סופי. גם כעבור זמן ממושך ממועד הזיכוי, הבנק יהיה רשאי לחזור ולחייב את החשבון אם הבנק בחו"ל החזיר את השיק. החזרת השיק על ידי הבנק בחו"ל היא על פי הדין החל באותה מדינה.  

גבייה של שיק במט"ח המשוך על בנק בארץ
 
 אין בישראל הוראה הקובעת מתי הזיכוי בגין שיק במט"ח המשוך על בנק בארץ הופך לסופי. תקנות המסלקה, המסדירות את היחסים בין הבנקים בכל הנוגע לסליקת ממסרים, מתייחסות גם לגביית שיקים שסכומם נקוב במט"ח והם משוכים על בנקים בישראל או על סניף מקומי של בנק זר.
ככלל, בחלוף שישה ימי עסקים מיום העסקים שבו התקבל השיק במרכז הבנק הנמשך, בכפיפות לעיכובים מותרים, האחרון רשאי להחזירו לבנק הגובה.
עם זאת יש לזכור כי תקנות המסלקה נסבות על היחסים בין הבנקים. ביחסים שבין הבנק לבין הלקוח אין הוראה הקובעת מתי הזיכוי הופך לסופי. הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד חיוב וזיכוי בשיקים), התשנ"ב - 1992, הקובעות את המועד שבו זיכוי זמני בגין שיק הופך לסופי, לא חלות על שיקים המשוכים במט"ח.  

עמלות ועלויות אחרות הייחודיות לפעולות במטבע חוץ
 
עמלת הפרשי שער
 
 בעת משיכת מט"ח במזומן או בהפקדת מט"ח במזומן הבנקים נוהגים לחייב את הלקוחות בעמלה המכונה "הפרשי שער". הפרשי השער מחושבים ביחס לשער החליפין הרלבנטי. לדוגמה; במשיכת מזומן מחשבון במט"ח הבנקים נוהגים לגבות, בין היתר, עמלה בגובה הפרשי השער שבין שער מכירה של העברות והמחאות לשער המכירה של מזומן כפול סכום המט"ח.
בדרך כלל "שער מכירת מזומנים" גבוה מ"שער העברות והמחאות", ומכאן אותם הפרשי שער שבהם הלקוח מחויב בעת ביצוע הפעולה.
מידע על המצבים שבהם נגבים הפרשי שער מתפרסם בתעריפון העמלות של הבנקים.
גביית הפרשי שער היא נוהג מקובל בבנקים בחו"ל, והיא איננה נעשית על פי הוראה כלשהי של בנק ישראל.
 
הוצאות בנק קורספונדנט
 
 לצורך ביצוע פעולות בנקאיות שונות בחו"ל מתקשרים הבנקים הישראליים עם בנקים מתווכים בחו"ל (בנקים קורספונדנטים), אשר מייצגים אותם כלפי בנקים וגופים אחרים בחו"ל. פעילותו של הבנק הקורספונדנט בחו"ל, למשל בגביית שיק, כרוכה בהוצאות. על הלקוח שביקש לגבות את השיק לשאת בהוצאות אלו של הבנק הקורספונדנט, נוסף על העמלה המשולמת לבנק שבו הופקד השיק לגבייה.
כפועל יוצא מכך, לקוח המבקש לגבות שיק שמשוך על בנק בחו"ל באמצעות הבנק שלו בארץ יישא הן בתשלום העמלה לבנק והן בהוצאותיו של הבנק הקורספונדנט.  

 ימי ערך בפעילות במטבע חוץ
 
 הבנקים נוהגים לבצע פעולות מסוימות במט"ח בעיכוב של מספר ימי עסקים ביחס ליום מתן ההוראה של הלקוח לביצוע הפעולה או מאז ביצוע פעולה נכנסת כלשהי לחשבון (למשל העברה בנקאית). רק לאחר חלוף מספר הימים האמור תירשם הפעולה בחשבון הלקוח. בפועל הבנקים מונים במסגרת ימי העיכוב ("ימי הערך") רק ימים שהם ימי עסקים גם בארץ וגם בחו"ל.
מכאן שמספר ימי העסקים שהבנק קבע לביצוע רישום הפעולה בחשבון עשוי להיות שונה ממספר הימים הדרוש לו בפועל לביצוע הפעולה. ההפרש שבין מספר ימי העסקים הדרושים בפועל לביצוע הפעולה לבין מספר ימי העסקים שנקבעו על ידי הבנק, ימים שבהם הכסף עומד לרשותו של הבנק, הם למעשה עמלה לבנק שהוא גובה עבור הפעולה. על כן הבנקים נדרשים לפרסם את מספר ימי העסקים לביצוע פעולות שונות במט"ח בתעריפוני העמלות שלהם.
גם מספר "ימי הערך" לביצוע פעולות במט"ח על ידי הבנקים לא נקבע על פי הוראה כלשהי של בנק ישראל. עם זאת, עצם השימוש בימי ערך הוא נוהג בנקאי מקובל גם בחו"ל.
 
www.bankisrael.org.il
 

סקירות נוספות לכותב :
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
דברי הנגידה בכנס לרגל סיום תקופת כהונתה
דברי מנהל חטיבת המחקר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בכנס הפרידה מהנגידה- קרנית פלוג והייעוץ הכלכלי לממשלה
מדריך עמלות

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן