bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> צעדים בדרך לקבלת הלוואה >> פירעון מוקדם של הלוואה
פירעון מוקדם של הלוואה
מאת: בנק ישראל - 17/12/2010
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא צעדים בדרך לקבלת הלוואה
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

על פי סעיף 13 לפקודת הבנקאות, 1941 ללווה שקיבל מהבנק הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או בשעבוד דירת מגורים, עומדת הזכות לפרוע את ההלוואה פירעון מוקדם בכל עת שיחפוץ בכך. לשם כך עליו לעמוד בשני תנאים:

  האחד - שסכום הפירעון המוקדם יהיה לפחות 10% מיתרת ההלוואה שנותרה לפירעון; השני - שהוא ישלם לבנק עמלת פירעון מוקדם כפי שקבע נגיד בנק ישראל.

 
המלצה:
על הלווה לבדוק את כדאיות הפירעון המוקדם. יש להביא בחשבון את עמלת הפירעון המוקדם שהוא עשוי להידרש לשלם כתנאי לפירעון. עמלת הפירעון המוקדם תידון בהמשך.
 
על הבנק למסור ללווה המבקש לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה פירוט של יתרת ההלוואה למרכיביה השונים.
 
בקשת לווה לקבלת מידע בעניין פירעון מוקדם של ההלוואה
 
על מנת להקל על לווים להחליף הלוואה אחת בשנייה, ולעבור ביתר קלות לבנק אחר או לכל מוסד פיננסי אחר, הוטלו על הבנקים חובות נוספות, במסגרת תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין 451, אשר מועד כניסתן לתוקף הנו ביום 1.6.07.
בהתאם להוראות אלה, על הבנק למסור ללקוח המעוניין לבחון את הכדאיות של פירעון מוקדם, תוך שני ימי עסקים, את הפרטים הבאים הנחוצים לצורך גיבוש ההחלטה:
•  סכום הלוואה מקורי;
•  יתרה לסילוק לפי מרכיביה השונים;
•  סוג ההלוואה;
•  מועד מתן ההלוואה;
•  מועד תשלום ראשון;
•  המועד הצפוי לתשלום אחרון;
•  שיטת פירעון ההלוואה (שפיצר, קרן שווה, בלון וכיו"ב);
•  בסיס ההצמדה;
•  מדד / שער בסיס;
•  סוג הריבית;
•  סכום עמלות הפירעון המוקדם הנכונות למועד בקשת הלווה.
 
בקשה לביצוע פירעון מוקדם של ההלוואה
 
על הבנק למסור ללקוח, המבקש לבצע פירעון מוקדם של הלוואה, את הפרטים הבאים בכתב:
•  פירוט של יתרת ההלוואה לפי מרכיביה השונים;
•  הודעה על מועדי מתן אישור סילוק;
•  אישור על כך שלאחר פירעון מלא של ההלוואה, יסיר הבנק את השעבוד המוטל על הנכס ששועבד לו כבטוחה להלוואה ("מכתב כוונות"). אם הלווה מבקש לפרוע את ההלוואה באמצעות הלוואה מבנק אחר או באמצעות חברת ביטוח, על הבנק לציין במכתב כוונות זה כי הוא מסכים לרישום שעבוד נוסף בדרגה שנייה על הנכס המשועבד לו כבטוחה להלוואה.
 הבנק מחויב למסור ללווה את מכתב הכוונות, תוך שלושה ימי עסקים
 
פירעון מוקדם מלא או חלקי?
 
 יש להבחין בין פירעון מוקדם מלא של ההלוואה לבין פירעון מוקדם חלקי שלה. "פירעון מלא" מביא לסילוק כל יתרת ההלוואה. "פירעון חלקי" מביא לקיצור תקופת ההלוואה או להקטנת התשלומים התקופתיים של ההלוואה כאשר תקופת ההלוואה נותרת בעינה.

 
מתן הוראות במקרה של פירעון מוקדם חלקי
לעניין פירעון מוקדם חלקי, בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור, בהעדר הוראה מפורשת מצד הלווה להקטין את התשלומים התקופתיים, יקצר הבנק את תקופת ההלוואה, וגובה התשלום החודשי לא ישתנה.
בכל מקרה שהבנק מקבל מהלווה כספים שלא על פי לוח התשלומים, לרבות בדרך של פירעון מוקדם חלקי, הוא ישתמש בכספים שקיבל לפירעון ההלוואה היקרה ביותר מבחינת הלווה, אלא אם כן הלווה הורה לו לנהוג אחרת.
בהעדר הוראה מהלווה ובהעדר העדפה ברורה באשר להלוואה היקרה ביותר מבחינתו, ישתמש הבנק בכספים שקיבל לפירעון ההלוואות בהתאם לחלקיהן בסך החוב, ביום הפקדת התשלום.
הבנק רשאי לחרוג מאופן זקיפת התשלומים כאמור לעיל, בנסיבות בהן פועל הבנק על פי הסכם מחייב עם משרד האוצר, וכן במקרים בהם סבור הבנק כי זקיפת התשלומים כאמור עלולה לפגוע בערב.
 
המלצה:
אם אתם פורעים חלק מההלוואה פירעון מוקדם הקפידו לתת הוראות ברורות באשר לאופן הפרעון:
• האם אתם מעוניינים בקיצור התקופה או בהקטנת התשלום החודשי? 
• איזו מבין ההלוואות שנטלתם אתם מעוניינים לפרוע? 
 
עמלת פירעון מוקדם

 רכיבי העמלה ואופן חישובה מפורטים בצו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב – 2002 (להלן: "הצו").
הן בעת מתן ההלוואה והן בעת בקשת הלווה לפירעון מוקדם, על הבנק למסור לו דף הסבר המפרט את רכיביה של עמלת הפירעון המוקדם.


הסבר על רכיבי העמלה

רכיבי העמלה, בהתאם לצו, הם:
א. עמלה תפעולית – עמלה תפעולית הנגבית בסכום אחיד לכל סוגי ההלוואות. כיום עומד שיעור העמלה על סך של 60 ש"ח. 
ב. עמלת מדד ממוצע – עמלה זו נגבית בגין הפרשי המדד, וזאת רק כאשר הפירעון המוקדם מבוצע בין ה-1 ל-15 לחודש ורק בהלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן, וזאת בגין הפרשי הצמדה. אופן חישובה הוא: הסכום הנפרע כפול מחצית השיעור הממוצע של השינוי במדד ב–12 המדדים האחרונים שפורסמו לפני יום הפירעון. 
ג. עמלת אי הודעה מוקדמת – כדי שהלווה לא יחויב ברכיב זה של העמלה, עליו לתת לבנק הודעה מוקדמת מראש ובכתב על כוונתו לבצע פירעון מוקדם, 10 ימים לפחות אך לא יותר מ– 30 יום ממועד מתן ההודעה. שיעור העמלה הוא 0.1% מהסכום הנפרע. 
ד. עמלת הפרשי היוון – כשהלווה מחליט לפרוע את ההלוואה מייד, הבנק אשר הסתמך על ריבית מסוימת לתקופה מסוימת ואף גייס כספים לשם כך, עלול להינזק כלכלית. זאת אם הריבית במשק ירדה ביחס לריבית שחלה על ההלוואה.
מכאן שהעמלה נגבית רק כששיעור הריבית על ההלוואה גבוה משיעור "הריבית הממוצעת" ("הריבית הממוצעת" = הריבית האחרונה הידועה שפרסם המפקח על הבנקים, אשר נקבעה על פי חישוב הריבית המשוקללת הממוצעת של הלוואות שאינן הלוואות מוכוונות שנתנו התאגידים הבנקאיים.)
העמלה היא בגובה ההפרש שבין התשלומים העתידיים הנפרעים בפירעון מוקדם, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפירעון המוקדם על פי הריבית הממוצעת, לבין אותם התשלומים שהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפירעון המוקדם על פי הריבית של ההלוואה החלה ביום הפירעון המוקדם ההלוואה.
עמלת הפרשי היוון מחושבת לפי נוסחה המצויה בצו. יש לשים לב כי הריבית הממוצעת המפורסמת באתר בנק ישראל באינטרנט היא ריבית אפקטיבית, בעוד שריבית ההלוואה היא ריבית נומינלית. מאחר שלצורך חישוב העמלה נעשה שימוש בנוסחה בערכים נומינליים, יש צורך בהמרת הריבית הממוצעת מאפקטיבית לנומינלית טרם הצבת שיעורה בנוסחה.
  
עמלת פירעון מוקדם בהלוואות במטבע חוץ
 
נוסף על כל העמלות שפורטו, אם נתן הלווה הודעה מוקדמת של פחות משני ימי עסקים, הבנק רשאי להתנות את הפירעון המוקדם בעמלה בגובה ההפרש שבין שער המט"ח ביום שבו בוצע הפירעון המוקדם לבין השער כעבור שני ימי עסקים.

המלצה:
יש להקפיד על מתן הודעה מוקדמת לבנק על הכוונה לבצע פירעון מוקדם מלא או חלקי, כדי לחסוך רכיב זה של העמלה.
 
 
הפחתות, פטורים וקיזוזים מעמלת פירעון מוקדם

 העמלות האלה נגבות הן במצב של פירעון מוקדם מלא והן במצב של פירעון מוקדם חלקי, וסכום העמלה תלוי בתנאי ההלוואה. עם זאת, יש נסיבות שבהן הלווה יהיה פטור באופן מלא או חלקי מתשלום העמלה, כולה או חלק ממנה, כמפורט להלן:


הפחתות

• בהלוואה משלימה (הלוואה שאיננה הלוואה מוכוונת, שניתנה מאמצעיו של התאגיד הבנקאי למי שזכאי להלוואה מוכוונת, נוסף על ההלוואה המוכוונת ולאותה מטרה) תופחת עמלת הפרשי ההיוון בהתאם לשיעורים שלהלן: 
נעשה הפירעון המוקדם בתום שנה או יותר, אך פחות משנתיים מיום מתן ההלוואה – 10% מסכום העמלה.  
נעשה הפירעון המוקדם בתום שנתיים או יותר, אך פחות משלוש שנים מיום מתן ההלוואה – 20% מסכום העמלה.  
נעשה הפירעון המוקדם בתום שלוש שנים או יותר, אך פחות מארבע שנים מיום מתן ההלוואה – 30% מסכום העמלה.  
נעשה הפירעון המוקדם בתום ארבע שנים או יותר מיום מתן ההלוואה – 40% מסכום העמלה.  
• בכל מקרה אחר תופחת עמלת הפרשי ההיוון בהתאם לשיעורים להלן: 
נעשה הפירעון המוקדם בתום שלוש שנים או יותר, אך פחות מחמש שנים מיום מתן ההלוואה – 20% מסכום העמלה. 
נעשה הפירעון המוקדם בתום חמש שנים או יותר מיום מתן ההלוואה – 30% מסכום העמלה.
 
פטורים

• הלוואה מוכוונת (הלוואת זכאות) פטורה מעמלת פירעון מוקדם. 
• בהלוואה בריבית משתנה , אם מועדי שינוי הריבית אינם ידועים מראש, או אם הם ידועים מראש אך נקבעו לאחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר, לא תיגבה עמלת הפרשי היוון. 
• בהלוואה בריבית משתנה, אם הפירעון נעשה ביום שינוי הריבית תיגבה עמלה תפעולית בלבד. 
• בעת מיחזור הלוואה באותו בנק (כלומר, כשהבנק מעמיד ללווה הלוואה חלופית חדשה בתנאים שונים לצורך פירעון הלוואה קודמת) לא תיגבה עמלת אי הודעה מוקדמת.
 
קיזוזים

במקרים שבהם הלווה מבצע פירעון מוקדם כששיעור הריבית החל על ההלוואה נמוך משיעור הריבית הממוצעת תיווצר, על פי הנוסחה המשמשת לחישוב עמלת ההיוון, מעין יתרת זכות. "יתרת זכות" זו תקוזז מסך יתר העמלות שהבנק רשאי לגבות מכוח הצו.
יובהר כי קיזוז של עמלת הפרשי היוון בזכות ניתן לבצע עד לסכום העמלה. משמע שלא ניתן לקבל החזר כספי כאשר סך יתר העמלות נמוך משיעור עמלת ההיוון הניתנת לקיזוז.
לדוגמה - לווה החליט לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה; להלן רכיבי העמלה שהוא נדרש לשלם:
60 ש"ח עמלה תפעולית
100 ש"ח עמלת אי הודעה מוקדמת
200 ש"ח
_______ עמלת מדד ממוצע
____________________
360 ש"ח סך הכל

עמלת הפרשי היוון: חישוב עמלת הפרשי ההיוון העלה תוצאה חיובית של 460 ש"ח לזכות הלווה (מאחר שריבית ההלוואה הייתה נמוכה מהריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל). במצב כזה הלווה יהיה פטור מתשלום עמלת פירעון מוקדם, אולם לא יקבל את היתרה בסך של 100 ש"ח, תוצאת הקיזוז של הסכומים הנ"ל.

 
אישור של פירעון ההלוואה
 
 לאחר פירעון ההלוואה (מלא או חלקי) על הבנק למסור ללווה אישור בכתב על כך. החל מיום 1.6.07, אם ההלוואה נפרעה במזומן או באמצעות העברה בנקאית, והלקוח המציא לבנק אסמכתא על ביצוע התשלום, על הבנק למסור ללקוח אישור סילוק הלוואה תוך שני ימי עסקים ממועד מסירת האסמכתא ("אסמכתא לביצוע התשלום" הנה העתק של טופס ההפקדה, כאשר הפירעון בוצע במזומן. כאשר הפירעון בוצע באמצעות שיק, יש לצרף לטופס ההפקדה גם תצלום של השיק ואישור של הבנק המסחרי שעליו משוך השיק על מנת לזרז את הליך קבלת האישור). בכל מקרה אחר על הבנק למסור ללקוח אישור סילוק תוך חמישה ימי עסקים, אלא אם כן נפרעה ההלוואה באמצעות שיק במטבע חוץ, שאז יוארך מועד זה ל – 16 ימי עסקים.
לאחר פירעון ההלוואה (מלא או חלקי), על הבנק למסור ללווה אישור בכתב על כך.
לאחר פירעון מוקדם, מלא או חלקי, שבעקבותיו הבנק אינו דורש עוד פוליסת ביטוח, יצוין באישור הנ"ל, בין היתר, כי לנוכח פירעון ההלוואה ניתן, מבחינת הבנק, לבטל את סעיף השעבוד לטובתו בפוליסה.

 
ביטול השעבוד לאחר פירעון מלא של ההלוואה
 
 לאחר פירעון מלא של הלוואה לדיור, שלהבטחתה שיעבד הלווה את דירת מגוריו או כל נכס אחר, על הבנק לפעול לביטול השעבוד/ים כדלקמן:
כאשר מדובר במשכנתה או במשכון רשום, על הבנק להגיש בתוך 30 יום מיום הפירעון, הודעה על מחיקת השעבוד למי שאצלו הוא נרשם. אם מדובר בבנק למשכנתאות (להבדיל מבנק מסחרי), הבנק רשאי להגיש את ההודעה האמורה בתוך 60 יום מיום הפירעון.
כל הליך ביטול השעבוד במהלך התקופה הנ"ל מבוצע על ידי הבנק, וההוצאות הכרוכות בכך חלות עליו בלבד. אולם באפשרותכם לפעול למחיקת השעבוד בתקופה קצרה יותר, על ידי דרישה לקבלת מסמכי ביטול השעבוד מהבנק לידיכם. במקרה זה הטרחה וההוצאות הכרוכות בביטול השעבוד יחולו עליכם.
 
כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2010 
 

 


סקירות נוספות לכותב :
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
דברי הנגידה בכנס לרגל סיום תקופת כהונתה
דברי מנהל חטיבת המחקר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בכנס הפרידה מהנגידה- קרנית פלוג והייעוץ הכלכלי לממשלה
מדריך עמלות

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן