bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> צעדים בדרך לקבלת הלוואה >> ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא
מאת: בנק ישראל - 17/12/2010
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא צעדים בדרך לקבלת הלוואה
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

ביטוח משכנתא - באמצעות סוכנות ביטוח של הבנק או בחברת ביטוח חיצונית? תאגיד בנקאי רשאי לדרוש מהלווה לבצע ביטוח נכס וביטוח חיים בגבולות סכום ההלוואה שקיבל, כתנאי להעמדתה. הלווה רשאי לבצע את הביטוח באמצעות חברת ביטוח או סוכן ביטוח, כפי שימצא לנכון.

במקרה כזה רשאי התאגיד הבנקאי לדרוש כי הפוליסה שהלווה ממציא לו תכלול תנאים שנראים לתאגיד הבנקאי חשובים כדי להבטיח את זכויותיו. התאגיד הבנקאי רשאי להציע ללווה, כאופציה חלופית, לבצע את הביטוח באמצעות סוכנות ביטוח הנמצאת בבעלותו. במקרה כזה מותר לתאגיד הבנקאי להפנות את הלווה לסוכנות הביטוח, ותו לא. נאסר עליו לנקוט כל פעולה נוספת (מעבר להפניית הלווה לסוכנות הביטוח) הקשורה לתאגיד הבנקאי. בשני המקרים ישולמו פרמיות הביטוח על ידי הלווה בנפרד מההלוואה עצמה.

 
חשוב לדעת:
 
  • באפשרותכם לעבור, בכל עת, מחברת ביטוח אחת לאחרת, דהיינו, מסוכנות ביטוח שבבעלות הבנק לחברת ביטוח שאינה קשורה כלל לבנק ולהפך. בנסיבות אלה, חשוב להודיע לבנק שחברת הביטוח הוחלפה ולהמציא לו פוליסת ביטוח מעודכנת.
  • יש להקפיד על כך שבפוליסה חיצונית אותה מוסר הלווה לבנק מצוין, כי הבנק הנו "מוטב בלתי חוזר".הבהרה זו באה למנוע מצב בו נושים אחרים של הלווה, אם קיימים כאלה, יקבלו עדיפות על הבנק בכספי הביטוח, אם התרחש אירוע המזכה את הלווה בכספי הביטוח (כגון פטירת אחד הלווים או נזק כלשהו שנגרם לנכס).

המלצות:

אם בחרתם להחליף את חברת הביטוח במהלך תקופת ההלוואה, דאגו לעדכן את הבנק בדבר, בין היתר על ידי העברת פוליסה עדכנית לבנק וקבלת אישור על כך. כמו כן מומלץ לעקוב אחר חיובי הביטוח כדי למנוע חיוב בכפל. יצוין, כי הפרקטיקה עד אמצע שנת 2005 הייתה שונה: התאגידים הבנקאיים נהגו להציע ללווים לבצע ביטוח באמצעותם הם. לווים שנטלו אז הלוואה לדיור וביצעו ביטוח באמצעות התאגיד הבנקאי משלמים את פרמיית הביטוח על ידי חיוב ישיר של חשבון ההלוואה.

 
חשוב להשוות את התנאים המוצעים על ידי חברות הביטוח לאלה המוצעים על ידי הסוכנות שבבעלות הבנק, ולבחור את הפוליסה שבה התנאים הם הטובים ביותר מבחינתכם.
 
הודעה על תקינות או אי תקינות הפוליסה
 
כאשר לווה ממציא לבנק פוליסת ביטוח אשר אינה עונה על דרישות הבנק, על הבנק להודיע ללווה ולחברת הביטוח, תוך 14 ימים, שהפוליסה שהומצאה לו עונה על דרישותיו, או לחילופין, שהפוליסה אינה עונה על דרישותיו. אם הפוליסה אינה עונה על דרישות הבנק, עליו לציין בהודעה את הסיבה לכך, והאם בעקבות כך ביטח הבנק את הלווה בביטוח מטעמו.
 
המלצות:
 
חשוב לשמור אסמכתא למסירת פוליסה לידי הבנק (אסמכתה כגון: חותמת "נתקבל" של הבנק או חותמת של דואר רשום), וזאת כדי למנוע טענות בדבר אי משלוח הפוליסה במועד הרלוונטי וחיוב הלווה בפרמיות ביטוח כפולות.
 
חשוב לוודא, כי בבנק רשומה כתובת עדכנית שלכם למשלוח דואר, כדי שתוכלו לקבל הודעות חשובות (כגון: הודעה בדבר אי תקינות הפוליסה או הודעה על פקיעת תוקף הפוליסה) ולהיערך בהתאם.
 
פקיעת ביטוח
 

• הודעה על מועד פקיעת ביטוח

בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור, אם הלווה ביצע ביטוח באמצעות חברת ביטוח חיצונית הפוקע בתום שנה, על הבנק להודיע לו לקראת תום שנת הביטוח על פקיעת תוקף הפוליסה.

 

• ביטוח ביוזמת הבנק

אם לווה לא המציא לבנק פוליסה חדשה עד למועד פקיעת הביטוח, הבנק רשאי לבטח אותו מכוח הסכם ההלוואה, באמצעות חברת ביטוח או סוכנות ביטוח מטעמו, ולחייבו בפרמיית הביטוח.
החליט הבנק לבטח את הלווה בביטוח מטעמו, עליו לשלוח ללווה הודעה בכתב על כך, בצירוף פירוט של תנאי הביטוח שנעשה מטעמו, לרבות עובדת היות הביטוח "ביטוח חסר", על כל המשתמע מכך (קרי, ביטוח בגובה יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת).

יש לציין, כי חובת הבנק לעדכן את הלווה על פקיעת תוקף הפוליסה אינה פוטרת את הלווה מחובתו להמציא לבנק פוליסת ביטוח עדכנית, ובכלל-לעקוב אחר תקופת חלות הביטוח.

 
ביטוח נכס
 

מאחר שהנכס הוא הבטוחה העיקרית של הבנק במקרה של אי עמידה בתנאי ההלוואה, שמירה על ערכו ועל מצבו התקין של הנכס הוא אינטרס לגיטימי של הבנק. מטעם זה הבנק רשאי לדרוש מהלווה לבטח את הנכס המשמש ערובה להלוואה כתנאי להעמדת ההלוואה.

 
מועד תחילת הביטוח

 
על פי הנהלים למתן הלוואות לדיור, בנק לא יחייב לווה בביטוח דירה שנרכשה מקבלן, לפני מועד מסירת הדירה הנקוב בחוזה המכר, אלא אם כן הדירה נמסרה בפועל לפני המועד האמור.

 
המלצה:

 
אם מועד מסירת הדירה (המצוין בחוזה הרכישה) נדחה, מסיבה כלשהי, דאגו לעדכן את הבנק בדבר בכתב, ולבקש ממנו בהתאם לכך דחייה של מועד הפעלת הביטוח וחיוב חשבון ההלוואה.

 
כמו כן, אם רכשתם קרקע לצורכי בנייה, והבנייה טרם הסתיימה, רצוי לעדכן את הבנק בדבר, משום שהביטוח הוא להבטחת המבנה, לא הקרקע.

 
ביטוח על ידי מספר בנקים

 
כאשר לווה נוטל מספר הלוואות ממספר בנקים, ומשעבד לטובתם את אותה דירת מגורים (בין על ידי שעבוד נוסף באותה דרגה ובין על ידי שעבוד נוסף בדרגה שנייה), אין מקום לתשלום פרמיות ביטוח נכס לכל בנק, משום שמטרת הביטוח היא להבטיח את ערך הבטוחה.
 

המלצה:

 
כדי למנוע גביית פרמיית ביטוח על ידי מספר בנקים, עליכם לוודא שכל הבנקים שמהם נטלתם הלוואה מודעים לקיומו של ביטוח נכס (למשל באמצעות העברת העתק של פוליסת הביטוח לכל בנק ובנק) וכי הם הסכימו ביניהם על שיתוף בזכויות הביטוח באמצעות הפרוצדורה הנהוגה בעניין זה בכל אחד מהם.

 
תת-ביטוח


בנק לא יחייב לווה בביטוח הנכס המשועבד בערך העולה על יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת, כהגדרתה בנהלים למתן הלוואות לדיור (להלן: "תת-ביטוח"). המשמעות היא שאם יתרת ההלוואה נמוכה משווי המבנה, הביטוח שהבנק רשאי לחייב בו את הלווה יהיה גם הוא נמוך משווי המבנה.
פירושו של דבר שבמקרה של אובדן המבנה סכום הביטוח לא יכסה את מלוא הנזק שנגרם ללווה, אך יספיק לפירעון ההלוואה. על הבנק להביא לידיעת הלווה, במסמך נפרד, את האפשרות לבחור בתת-ביטוח, ואת ההשלכות הכרוכות בכך (כגון: כיסוי חלקי בלבד של נזקים וקושי בשיתוף מספר בנקים בזכויות הביטוח). בכל מקרה, אנו ממליצים להתייעץ עם מומחה בתחום הביטוח לשם הבנת ההשלכות הכרוכות בתת-ביטוח של נכס לפני קבלת החלטה בנושא.

 

מאחר שהנכס הוא הבטוחה העיקרית של הבנק במקרה של אי עמידה בתנאי ההלוואה, שמירה על ערכו ועל מצבו התקין של הנכס הוא אינטרס לגיטימי של הבנק. מטעם זה הבנק רשאי לדרוש מהלווה לבטח את הנכס המשמש ערובה להלוואה כתנאי להעמדת ההלוואה.

 
מועד תחילת הביטוח
 
על פי הנהלים למתן הלוואות לדיור, בנק לא יחייב לווה בביטוח דירה שנרכשה מקבלן, לפני מועד מסירת הדירה הנקוב בחוזה המכר, אלא אם כן הדירה נמסרה בפועל לפני המועד האמור.
 
המלצה:
 
אם מועד מסירת הדירה (המצוין בחוזה הרכישה) נדחה, מסיבה כלשהי, דאגו לעדכן את הבנק בדבר בכתב, ולבקש ממנו בהתאם לכך דחייה של מועד הפעלת הביטוח וחיוב חשבון ההלוואה.
 
כמו כן, אם רכשתם קרקע לצורכי בנייה, והבנייה טרם הסתיימה, רצוי לעדכן את הבנק בדבר, משום שהביטוח הוא להבטחת המבנה, לא הקרקע.
 
ביטוח על ידי מספר בנקים
 
כאשר לווה נוטל מספר הלוואות ממספר בנקים, ומשעבד לטובתם את אותה דירת מגורים (בין על ידי שעבוד נוסף באותה דרגה ובין על ידי שעבוד נוסף בדרגה שנייה), אין מקום לתשלום פרמיות ביטוח נכס לכל בנק, משום שמטרת הביטוח היא להבטיח את ערך הבטוחה.
 
המלצה:
 
כדי למנוע גביית פרמיית ביטוח על ידי מספר בנקים, עליכם לוודא שכל הבנקים שמהם נטלתם הלוואה מודעים לקיומו של ביטוח נכס (למשל באמצעות העברת העתק של פוליסת הביטוח לכל בנק ובנק) וכי הם הסכימו ביניהם על שיתוף בזכויות הביטוח באמצעות הפרוצדורה הנהוגה בעניין זה בכל אחד מהם.
 
תת-ביטוח

בנק לא יחייב לווה בביטוח הנכס המשועבד בערך העולה על יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת, כהגדרתה בנהלים למתן הלוואות לדיור (להלן: "תת-ביטוח"). המשמעות היא שאם יתרת ההלוואה נמוכה משווי המבנה, הביטוח שהבנק רשאי לחייב בו את הלווה יהיה גם הוא נמוך משווי המבנה.
פירושו של דבר שבמקרה של אובדן המבנה סכום הביטוח לא יכסה את מלוא הנזק שנגרם ללווה, אך יספיק לפירעון ההלוואה. על הבנק להביא לידיעת הלווה, במסמך נפרד, את האפשרות לבחור בתת-ביטוח, ואת ההשלכות הכרוכות בכך (כגון: כיסוי חלקי בלבד של נזקים וקושי בשיתוף מספר בנקים בזכויות הביטוח). בכל מקרה, אנו ממליצים להתייעץ עם מומחה בתחום הביטוח לשם הבנת ההשלכות הכרוכות בתת-ביטוח של נכס לפני קבלת החלטה בנושא.
 
פטור מביטוח
 
• בהתאם לנוהלי משרד הבינוי והשיכון, כאשר לווה מקבל מענק מותנה או הלוואה עומדת בלבד, הוא אינו חייב לבצע ביטוח נכס. כמו כן, כל מי שמעוניין להפסיק את ביטוח החיים בהלוואות מסוג זה (קרי, בהלוואות עומדות ו/או מענקים מותנים), רשאי לעשות זאת באמצעות פניה לבנק.
• בהתאם להוראת המפקח על הבנקים, בנק לא יחייב לווה בביטוח נכס בהלוואות שיתרתן לסילוק אינה עולה על 30,000 ₪. לצורך יישום הוראה זו נדרשו הבנקים להודיע ללקוח, במסגרת דפי החשבון השנתיים, כי באפשרותו לבטל את הביטוח שכן יתרת ההלוואה פחתה מ – 30,000 ₪ או שישקול אפשרות זו, שכן היא עתידה לפחות ל – 30,000 ₪, במהלך השנה הקלנדארית הקרובה.

לתשומת לבכם, הבנק לא מבטל ביוזמתו את הביטוח כאשר יתרת ההלוואה מגיעה לסכום של 30,000 ₪. לכן, אם ברצונכם להקטין את ההוצאות השוטפות, עליכם להודיע לבנק מיוזמתכם, כי הנכם מעוניינים בביטול הביטוח, אם הביטוח נעשה באמצעות הבנק. אם הביטוח נעשה באמצעות חברת ביטוח חיצונית, עליכם לפנות לסוכן הביטוח ולבקש שינוי תנאי הפוליסה בהתאם.
 
 
ביטוח חיים

 

מטרתו של ביטוח החיים למנוע את המצב הקשה שאליו נקלעת לעיתים משפחה אשר אחד ממפרנסיה נפטר, ומפאת פגיעה בהכנסותיה כתוצאה מהפטירה אין באפשרותה לעמוד בפירעון ההלוואה. עם פטירתו של אחד הלווים, כספי ביטוח החיים משמשים לסילוק ההלוואה, כולה או חלקה.
מאחר שהביטוח נעשה בגבולות סכום ההלוואה שהועמדה ללווה, הרי שאם ללווה הועמדו מספר הלוואות, בין באותו בנק ובין באמצעות בנקים שונים, הוא נדרש לשלם פרמיית ביטוח חיים בגין כל אחת מהן.
 
פקיעת הביטוח

 
ייתכנו מצבים שבהם אף שתקופת ההלוואה טרם הגיעה לסיומה, פג תוקף הביטוח שנעשה באמצעות הבנק עבורה (למשל עקב מגבלת גיל הלווה). בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור, בנסיבות אלה, כאשר הביטוח מבוצע באמצעות הבנק (לגבי ביטוחים שנעשו לפני אמצע שנת 2005, שכן לאחר מכן אין עוד ביטוחים באמצעות הבנק), על הבנק להודיע ללווה בכתב על פקיעת הביטוח זמן סביר לפני מועד הפקיעה.
 
המלצה:
 
מפני חשיבותו של ביטוח חיים בהלוואה, כדאי להתעדכן מדי פעם בפעם באשר לתקופת הפוליסה.
 
הפעלת הביטוח
 
הביטוח מופעל עם פטירת המבוטח.
 
המלצה:
 
יש ליידע את הבנק בדבר הפטירה סמוך לה ככל הניתן, כדי להימנע מתשלומים מיותרים שאותם הביטוח אמור לכסות.
 
ככלל, על חברת הביטוח לשלם את יתרת סכום ההלוואה (שטרם הגיע מועד פירעונה) - היתרה נכון למועד הפטירה - וזאת בכפיפות לתנאי הפוליסה. ישנם מקרים שבהם חברת הביטוח תטען לפטור מחובת תשלום סכום הביטוח (תצהיר כוזב על ידי המבוטח, התיישנות וכיו"ב).
 
המלצה:
 
אם נתקלתם בסירוב של חברת הביטוח לשלם את יתרת ההלוואה, יש לבדוק תחילה את תנאי הכיסוי הביטוחי כפי שהם נקבעו בפוליסת הביטוח הרלוונטית ובמידת הצורך להיוועץ עם מומחים בתחום הביטוח.
 
מסורבי ביטוח חיים
 
לעתים, בשל מגבלות גופניות או עבר רפואי, עלול המבקש הלוואה להיתקל בקושי בהשגת ביטוח חיים. קושי זה עלול למנוע בעדו לקבל הלוואה לדיור מבנקים, אשר ככלל מתנים את מתן ההלוואה בקיומו של ביטוח חיים.
 
המלצה:
 
אם אתם מתקשים בהשגת ביטוח חיים, נסו להציע לבנק בטוחות אחרות כנגד מתן ההלוואה, כגון צירוף לווה נוסף או שיעבוד חסכונות או נכסים אחרים.
 
לחילופין, אם מדובר בהלוואות זכאות, באפשרותכם לפנות בכתב ליחידה לפניות הציבור של המפקח על הביטוח, ולדווח על הקושי בהשגת ביטוח חיים. היחידה תפנה אתכם למספר מבטחים נוספים, ואם גם הם ידחו את בקשתכם לביטוח, יהיה באפשרותכם לפנות למשרד החשב הכללי, ושם תיבחן בקשתכם לגופו של עניין במטרה לסייע לכם ככל שניתן.
 
כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2010 
 

סקירות נוספות לכותב :
הקמת מערכת נתוני אשראי נכנסת לשלב האחרון
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להורדת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים
הפיקוח על הבנקים מכריז על שלב נוסף בהחדרת תקן ה-EMV לישראל – התקן שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים.

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן