bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> צעדים בדרך לקבלת הלוואה >> צעדים בדרך לקבלת הלוואה לדיור -חלק ב'
צעדים בדרך לקבלת הלוואה לדיור -חלק ב'
מאת: בנק ישראל - 16/12/2010
סקירה מדורגת
דירוג הגולשים: 2.96   עזר לי
הדירוג שלך: 5   חובה לקרוא
סקירות נוספות בנושא צעדים בדרך לקבלת הלוואה
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

ככלל, הבנק מאשר הלוואות עד לאחוז מימון מסוים מערך הנכס. ("אחוז המימון" הוא היחס בין סכום ההלוואה לשווי הנכס ששועבד בגינה.) ככל שסכום ההלוואה גבוה יותר ביחס לשווי הנכס, אחוזי המימון גבוהים יותר, ובהתאם לכך גם הסיכון של הבנק במקרה של אי יכולת החזר של הלווה

במקרים מסוימים, שבהם אחוזי המימון גבוהים במיוחד, מתנה הבנק את העמדת ההלוואה בביטוחה. (ביטוח זה מבוצע, בדרך כלל, על ידי חברת .E.M.I והמוטב על פי הפוליסה הוא הבנק.) תגמולי הביטוח מיועדים לכיסוי יתרת ההלוואה שתיוותר, אם תיוותר, לאחר מימוש הבטוחות.

תשלום פרמיית הביטוח עבור כל תקופת ההלוואה נקבע מראש ומועבר ישירות על ידי הבנק לחברת הביטוח. הלווה יכול לשלם את כספי הפרמיה במעמד קבלת ההלוואה, וזאת באחת משתי דרכים:  

הגדלת סכום ההלוואה שהועמדה על ידי הבנק בסכום הפרמיה. על סכום זה חלים כל תנאי ההלוואה, אלא אם כן הוגדר אחרת.

תשלום סכום הפרמיה על ידי הלווה שלא מהמקורות שהבנק העמיד לרשותו.

המלצה:

טרם מתן הסכמתכם לביטוח ההלוואה, מומלץ לברר עם הבנק את שיעור הריבית על אותו חלק של ההלוואה שיוגדל על ידי הבנק בסכום הפרמיה, וכן את סכום החיוב החודשי הכולל לאחר ההגדלה, שכן הליך זה מייקר משמעותית את ההלוואה. כמו כן שימו לב כי במקרה שתרצו לפרוע את ההלוואה פירעון מוקדם, תקבלו ברוב המקרים רק חלק מהפרמיה בגין הביטוח.

 

  ביצוע ההלוואה

המלצה:
 

לפני חתימה על חוזה ההלוואה, יש לבדוק פעם נוספת אם סכומי ההלוואה, תקופתה, מסלולה, שיעורי הריבית, מועד החיוב החודשי ותנאי הפירעון ההלוואה שסוכם עליהם, בין בעל פה ובין בכתב, מופיעים מפורשות בחוזה ההלוואה.

לעניין שיעור הריבית של ההלוואה, על הבנק לעדכן את הלווה בשיעור העלות האפקטיבית השנתית של ההלוואה. "העלות האפקטיבית" היא שיעור הריבית לפי הסכם ההלוואה כשהוא מחושב לפי ריבית דריבית חודשית, בתוספת חיובים שסכומם ידוע או ניתן לבירור במועד חתימת ההסכם (כגון עמלת פתיחת תיק ודמי גוביינה), למעט תשלום מסים ואגרות.  

  מועדי החיוב החודשי בהלוואה

 לעניין מועד החיוב החודשי של ההלוואה, באפשרותכם לבחור, טרם ביצוע ההלוואה, את מועד הפירעון החודשי המתאים לכם: 1, 10, או 15 בכל חודש.

בהלוואות קיימות ניתן לשנות את מועד החיוב בהתאם לאמור בסעיף 9ב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א - 1981 אשר קובע תקופת זמן מוגבלת להגשת בקשות לביצוע השינוי, אופן הגשתן והעמלות הכרוכות בכך.

המלצה:

בחרו את המועד הנוח מבין שלושת המועדים דלעיל. ככלל, עדיף שמועד זה יחול זמן קצר לאחר קבלת משכורת או הכנסה קבועה אחרת בחשבון. 

  שיטות תשלום ההלוואה

 שיטת תשלום ההלוואה הרווחת בבנקים למשכנתאות מבוססת על תשלום חודשי קבוע לכל אורך תקופת ההלוואה. בתחילת התקופה רכיב הריבית בכל תשלום גבוה, והוא הולך ופוחת בכל תשלום, ובמקביל גדל עם הזמן רכיב הקרן בתשלומים. כדי להקל על החישובים נערכו לוחות הנקראים "לוחות שפיצר". בלוחות אלה מחושב התשלום החודשי בהינתן סכום ההלוואה, תקופת ההלוואה ושיעור הריבית. כשההלוואה צמודה למדד, מצמידים את התשלום החודשי המתקבל מלוחות שפיצר למדד המחירים לצרכן.  

  התחשבנות לגבי תקופת ביניים   

 

 כאשר מועד קבלת כספי ההלוואה (מועד ביצוע ההלוואה) ומועד תשלום החיוב החודשי לתשלום ההלוואה (מועד התשלום) אינם חלים באותו יום של החודש, עורך הבנק התחשבנות עבור מספר הימים שבין מועד ביצוע ההלוואה לבין מועד התשלום. תקופה זו נקראת "תקופת הביניים."

הבנק יחייב את הלווה בריבית עבור תקופת הביניים כאשר מועד הביצוע בפועל מוקדם ממועד הביצוע שנקבע לצורך לוח הסילוקין, ויזכה את הלווה בריבית (ביחס לריבית שהייתה צריכה להיגבות בגין חודש שלם) עבור תקופת הביניים כאשר מועד הביצוע בפועל מאוחר ממועד הביצוע שנקבע לצורך לוח הסילוקין. הריבית עבור תקופת הביניים תחושב לפי הריבית החוזית של ההלוואה.

ההתחשבנות בגין הריבית תיעשה במסגרת התשלום הראשון של ההלוואה או חודש לפני מועד התשלום הראשון, במקרה שמועד הביצוע מוקדם ממועד התשלום.

בהלוואה צמודה למדד ההתחשבנות בגין הפרשי ההצמדה עבור תקופת הביניים תיעשה על ידי קביעת מדד בסיס להלוואה, המתקבל מתיקון המדד הידוע. התיקון יבוצע על ידי חישוב יחסי של ימי המדד בתקופת הביניים ביחס
לימי החודש, בדומה לחישוב שיעור הריבית בתקופת הביניים.
 
כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2010
 

סקירות נוספות לכותב :
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
דברי הנגידה בכנס לרגל סיום תקופת כהונתה
דברי מנהל חטיבת המחקר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בכנס הפרידה מהנגידה- קרנית פלוג והייעוץ הכלכלי לממשלה
מדריך עמלות

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן