bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> תכניות חיסכון >> תכניות חיסכון
תכניות חיסכון
מאת: בנק ישראל - 15/12/2010
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא תכניות חיסכון
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

הבהרות לגבי תכניות חיסכון שנפתחו לפני 1.1.2003

עד למועד הפעלתה של הרפורמה במס הכנסה, בתאריך 1.1.03, היו בתוקף תקנות עידוד החיסכון, ובהתאם להן התנהלו תכניות החיסכון. עם הפעלת הרפורמה התבטלו תקנות אלו לגבי תכניות חדשות שנפתחו מאותו מועד ואילך. תקנות אלו חלות עדיין על תכניות חיסכון שנפתחו עד ליום 1.1.03. תנאי תכניות החיסכון הקיימות כיום במערכת הבנקאית נקבעים על ידי הבנקים על פי שיקוליהם, בדומה לאופן קביעת התנאים בפיקדונות שקליים אחרים.

 
משיכת כספים לפני תום תקופת החיסכון
תכניות חיסכון שנפתחו עד ליום 1.1.03 מתנהלות על פי ההוראות שנקבעו בתקנות עידוד החיסכון. תקנות אלו קובעות את התנאים שבהם ניתן למשוך כספים מהתכנית לפני תום תקופת החיסכון (משיכה חריגה, או משיכה בתנאי תחנת יציאה). בכל מקרה חוסך מחויב למסור לבנק הודעה שלושים ימים מראש על כוונתו למשוך סכומים מהתכנית. במסמכי ההצטרפות לתכנית החיסכון מצוין אם נקבעו בתכנית תחנות יציאה, ואם כן- מתי הן חלות, ואם חוסך זכאי לקבל ריבית ו/או הפרשי הצמדה במשיכה המתבצעת בתנאי תחנת יציאה.
 

מה קורה אם החוסך לא משך כספים בתום תקופת החיסכון?
על פי ההוראות שנקבעו בתקנות עידוד החיסכון, אם חוסך בתכנית חיסכון שנפתחה עד יום 1.1.03, לא משך את הכספים שהצטברו לזכותו בתום תקופת החיסכון, על הבנק להעביר את הכספים לפיקדון חודשי מתחדש למשך 10 חודשים, שיישא ריבית בשיעור שלא יפחת מהשיעור הנהוג בבנק לפיקדון באותו סכום ולאותה תקופה. בתום 10 חודשים ממועד העברת הכספים לפיקדון חודשי, אם לא נוצר קשר עם החוסך, יהפוך הפיקדון ל"פיקדון ללא תנועה" (ראו: מהו "פיקדון ללא תנועה").
 
פיקדונות
 
מאפייני פיקדונות
 
 הבנקים מציעים לקהל לקוחותיהם מיגוון רחב של פיקדונות הנבדלים זה מזה בתנאים - בתקופת ההפקדה, באופן צבירת הריבית על הקרן, באפשרות המשיכה במהלך תקופת הפיקדון, בחידוש אוטומטי של הפיקדון, בתנאי ההצמדה למדד מחירים או לשער מטבע כלשהו וכו'.
 
המלצה:
לקוח המעוניין להפקיד כסף באחד ממסלולי הפיקדונות, כדאי שיוודא תחילה כי כל תנאי ההפקדה ברורים ומובנים לו, ורק לאחר מכן ייתן לבנק את הוראת ההפקדה.
 
"פיקדון מתחדש" או פיקדון עם "תחנות יציאה"

סוג פיקדון נפוץ בבנקים הוא פיקדון לתקופה ארוכה עם נקודות יציאה. לדוגמה, פיקדון לשנה עם 12 תחנות יציאה, כלומר עם אפשרות למשוך את הכסף בכל חודש.
סוג נפוץ נוסף של פיקדון הוא פיקדון לתקופה קצובה המתחדש באופן אוטומטי למשך אותו מספר פעמים שנקבע בהסכם ההפקדה, אלא אם כן הלקוח מסר הודעה אחרת. לדוגמה, פיקדון חודשי המתחדש מאליו במשך 12 פעמים.
אחד היתרונות העיקריים של שני סוגי פיקדונות אלו הוא נזילותם: ללקוח נתונה האפשרות למשוך את הכספים במועדי נקודת יציאה או במועדי חידוש, ואין הוא מחויב להמתין עד לתום התקופה הכוללת של תקופת הפיקדון. בדרך כלל שיעור הריבית בפיקדונות מסוג זה יהיה נמוך משיעור הריבית בפיקדון לשנה ללא נקודות יציאה.
 
ההבדל המרכזי בין שני סוגי הפיקדונות האמורים יכול להיות אופן צבירת הריבית ("ריבית דריבית" או "ריבית קו ישר" - ראו הסבר להלן). בדרך כלל בפיקדונות מתחדשים הריבית מצטברת לקרן (ריבית דריבית), ואילו בפיקדונות עם תחנות יציאה הריבית אינה מצטברת לקרן.
 
המלצה:
שני סוגי הפיקדונות האמורים נראים דומים או זהים. עם זאת עשויים להיות ביניהם הבדלים בשיעור הריבית, באופן צבירת הריבית ובתנאים אחרים. אנו ממליצים לברר בקפידה את התנאים בשני סוגי הפיקדונות האמורים.
 
תנאי הריבית בפיקדונות
 
איך נקבע שיעור הריבית בפיקדון?
 
קביעת שיעורי הריבית שהבנקים משלמים ללקוחות בגין הפקדות בפיקדונות מתבצעת על ידי הבנקים ללא התערבותו של בנק ישראל. כל בנק קובע בעצמו את שיעורי הריבית בפיקדונות ואת המועדים שבהם חלים השינויים לפי שיקוליו העסקיים. הריבית בפיקדונות (צמודים או לא-צמודים) יכולה להיות קבועה או משתנה. בדרך כלל, בפיקדונות לא-צמודים שבהם הריבית משתנה השינוי יהיה בהתאם לשינויים שחלים בריבית הפריים. ריבית הפריים היא הריבית הבסיסית הנהוגה בבנקים, ובדרך כלל שיעורה הוא 1.5% מעל הריבית שמפרסם בנק ישראל. בהסכם להפקדת כספים על הבנק לציין, בין היתר, את שיעור הריבית, סוגה, תקופות חישובה ומועד פירעונה. אם הריבית היא ריבית משתנה, על הבנק לפרט את התנאים שבהם משתנה הריבית.
 
הטבות בשיעור הריבית
 
כל בנק קובע את שיעורי הריבית בפיקדונות בהתאם לשיקוליו העסקיים. הלקוח יכול לנהל משא ומתן עם הבנק ולדרוש הטבה בשיעור הריבית. כאשר הבנק מעניק ללקוח הטבה בשיעור הריבית, עליו לכלול בטופס הפקדת הכספים התייחסות מפורשת להטבה זו. במסמכי הפקדת הכספים על הבנק לציין באופן ברור אם ההטבה ניתנת לתקופת ההפקדה הראשונה בלבד, ותתבטל לאחר החידוש הראשון, או שהיא ניתנת לתקופה ארוכה יותר.
ישנם בנקים המבקשים לעודד את הלקוחות לבצע פעולות באמצעות האינטרנט, ומעניקים הטבות בריבית להפקדת כספים בדרך זו.
 
המלצה:
חשוב מאוד לנהל משא ומתן על הטבה בשיעור הריבית על הפיקדון. אחרת שיעור הריבית יהיה השיעור שמתפרסם בלוח הריבית התלוי בבנק - בדרך כלל, השיעור המזערי שהבנק נותן למפקידים.
 
אין חובה להפקיד לפיקדון בבנק שבו אתם מנהלים את חשבון העו"ש שלכם!
 
אפשר להפקיד לפיקדון בבנק אחר, המציע שיעור ריבית גבוה יותר או תנאים טובים יותר. אנו ממליצים לקבל הצעות לשיעור הריבית בפיקדון ממספר בנקים, לנהל עמם משא ומתן ולבחור בבנק שמציע את התנאים הטובים ביותר.
 
אורך תקופת ההטבה בשיעור הריבית
 
כשהבנק נותן הטבה בשיעור הריבית חשוב לבדוק לאיזו תקופה ניתנת הטבה זו. לעיתים ההטבה תינתן לתקופה אחת (עד מועד החידוש הראשון של הפיקדון או עד "תחנת היציאה" הראשונה שלו), ולעתים-למספר קטן של תקופות.
 
המלצה:
חשוב לנהל משא ומתן על אורך תקופת ההטבה בריבית, אחרת ההטבה ניתנת, פעמים רבות, לתקופה אחת בלבד. כך, למשל, אם הלקוח הפקיד לפיקדון שבועי מתחדש, עלולה ההטבה להתבטל כבר בתום שבוע!
 
אם הבנק לא מוכן לתת הטבה אלא לתקופה אחת או למספר מצומצם של תקופות, כדאי לפנות לבנק אחר או ליצור קשר עם הבנק בתום תקופת ההטבה ולחדש את המשא ומתן!
 
אופן צבירת הריבית בפיקדון המתחדש אוטומטית: ריבית דריבית או ריבית קו ישר
 
כיום קיימות שתי אפשרויות לחישוב הריבית בפיקדון - "ריבית דריבית" ו"ריבית קו ישר":
 
  "ריבית דריבית" - הריבית שנצברה על הקרן מצטרפת לקרן בסוף כל תקופת חידוש. הפיקדון מתחדש בסכום הקרן יחד עם הריבית שנצברה. לחלופין, בתום כל תקופת חידוש הריבית נפרעת לחשבון העו"ש. •
 
"ריבית קו ישר" - הריבית שנצברה על קרן ההפקדה, מצטרפת לקרן רק במועד משיכת הפיקדון או בתום שנה, המוקדם שבהם. אופן צבירה זה של ריבית נפוץ יותר במערכת הבנקאית. •
 
המלצה:
בשיעור ריבית נקוב זהה, החישוב בריבית דריבית מניב תשואה (ריבית מתואמת) גבוהה יותר מאשר בחישוב "קו ישר". בדקו את אופן צבירת הריבית בפיקדון שאתם מעוניינים בו ובחרו בפיקדון המתאים יותר לצורכיכם. 
 
סוגי פיקדונות
 
פיקדון צמוד למדד המחירים לצרכן
 
פיקדונות אלה צמודים לשינויים החלים במדד המחירים לצרכן. משמע שהקרן והריבית משולמות לפי היחס שבין המדד החדש במועד פירעון הפיקדון לבין מדד הבסיס במועד הפקדתו.
תקנות עידוד החיסכון לגבי תכניות חיסכון הצמודות למדד המחירים לצרכן קבעו מדד רצפה, אשר משמעו שאם המדד החדש (המדד שפורסם לאחרונה לפני יום משיכת הכספים) ירד לעומת המדד היסודי (המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו הופקדה הפקדה כלשהי), ישולם לחוסך הסכום שהפקיד ללא הצמדה. בחלק מהפיקדונות הצמודים למדד שהבנקים מציעים כיום אין הבטחה של מדד רצפה, משמע שאם המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי, סכום הפרשי ההצמדה השליליים שנצברו יופחת מהסכום המקורי שהופקד בפיקדון.
 
המלצה:
בטרם הפקדת הכספים בפיקדון הצמוד למדד יש לבדוק מהו מנגנון ההצמדה המדויק שנקבע בתנאים.
 
פיקדון צמוד למט"ח (פצ"ם)

פיקדון המתנהל בשקלים וצמוד לשער מט"ח. הסוג הנפוץ ביותר הוא פיקדון הצמוד לשער הדולר. פיקדון זה יכול לשאת ריבית, הכול בהתאם לתנאי הפיקדון.
 
המלצה:
בטרם הפקדת הכספים לפצ"ם יש לבדוק מהו בדיוק השער שאליו צמוד הפיקדון - השער היציג, שער ההעברות וההמחאות וכיו"ב. כמו כן יש לבדוק אם בתנאי ההפקדה יש הבטחה ל"שער רצפה".
 
פיקדון במטבע חוץ

זהו פיקדון המתנהל במט"ח. הבנקים נוהגים לשלם ריבית על הפיקדון מעבר לסכום סף הנקבע על פי שיקוליהם. שיעור הריבית בפיקדון נגזר מהריבית של המטבע שבו הוא מתנהל, כגון לייבור דולרי, לייבור אירו וכיו"ב.
 
פיקדון לא צמוד

פיקדון המתנהל בשקלים ואיננו צמוד למדד כלשהו (לדוגמה מדד מחירים לצרכן, או שער של מט"ח). הפיקדון נושא ריבית הנגזרת מריבית הפריים.
 
פיקדון מובנה

פיקדון שהתשואה עליו, או הסיכון הכרוך בו, נקבעים על פי נוסחה המבוססת על שינויים במדד, בריבית, בשערי מטבע, במחירי ניירות ערך או במחירי סחורות, כולם או חלקם. משמעות הדבר היא שהתשואה על הפיקדון, או הסיכון הכרוך בו, מותנים בהתרחשותם של אירועים בלתי ודאיים שונים, שיש לעתים סיכוי כי יהיו אף דרמטיים.
יש להדגיש, כי אין הכוונה למצב הרגיל בו קרן הפיקדון מובטחת, בכפוף לשינויים במדד, בשער מטבע או בריבית. במקרה של פיקדון מובנה, הן הקרן עשויה לעמוד בסיכון (תלוי בסוג הפיקדון) והן התשואה עליה (בעיקר בשל תלותה במחירי מניות, מוצרים ועוד).
 
המלצה:
בטרם הפקדת כספים בפיקדון מובנה יש לבדוק שתנאי ההפקדה בכללותם, ובפרט המנגנון המדויק אליו צמוד הפיקדון, וכל הסיכונים הכרוכים בהשקעה נהירים למפקיד. יש לשים לב כי במקרים רבים השקעה בפיקדון מובנה עלולה להיות כרוכה בסיכונים משמעותיים להשקעה, ביחס להשקעה רגילה בפיקדון
. 
 
משיכת פיקדון טרם זמנו - "שבירת פיקדון" 
 
 בהתאם להסכם בין הבנק לבין הלקוח, הפיקדון מופקד לתקופה קצובה. הבנק אינו חייב להיענות לבקשת הלקוח למשוך את הפיקדון טרם זמנו. עם זאת חשוב לציין שהוראות בנק ישראל אינן אוסרות על התאגיד הבנקאי לאפשר למפקיד לשבור את הפיקדון באמצע תקופתו. הבנקים נוהגים בנושא זה על פי הנהלים הפנימיים שלהם. במקרים בהם הבנק מאפשר ללקוח לשבור את הפיקדון, הוא רשאי לדרוש ממנו תשלום מיוחד בגין השבירה (המכונה לעתים "קנס שבירה") בהתאם לשיקול דעתו.
 
המלצה:
יש לשקול מראש את תקופת ההפקדה האופטימלית, כדי להימנע משבירת הפיקדון באמצע התקופה ותשלום קנס שבירה, דבר העלול להפוך את ההשקעה לבלתי כדאית. 
  
אילו דיווחים נדרש הבנק לשלוח למפקידים?
 
דיווח שוטף
 
על פי סעיף 30 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב - 1992, לגבי פיקדונות לזמנים קצובים נדרש הבנק לשלוח ללקוחות הודעות על גמר הפיקדון, או דף חשבון, אחת לשנה לפחות. על ההודעה לכלול מידע על סכום הפיקדון, שיעור הריבית, סכום הריבית והתקופה שבגינה חושבה הריבית, מדדים או שערים שלפיהם חושבו הפרשי ההצמדה, סכום הפרשי ההצמדה ומידע על הטבה, אם ניתנה ללקוח במהלך השנה שאליה מתייחס הדיווח.
 
דיווח מקדים לפני מועד הפירעון של פיקדון לשנה
 
בהתאם לסעיף 11 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב - 1992, נדרש הבנק לשלוח ללקוח - לא יאוחר מעשרים ואחד יום, אך לא יותר מארבעים וחמישה ימים לפני מועד פירעונו של פיקדון קצוב לשנה ומעלה אשר אינו מתחדש - הודעה שתפרט את הסכום העומד לזכותו בעת עריכת ההודעה, את המועד שבו יזוכה חשבונו ואת ההשלכות של אי משיכת כספי הפיקדון במועד.
 
דיווח לאחר פירעון פיקדון לזמן קצוב
 
בהתאם לסעיף 12 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב -1992, לאחר פירעון של כל פיקדון לזמן קצוב, ולא יאוחר מתום שלושים ימים ממועד הפירעון, על הבנק למסור ללקוח הודעה ובה פרטים על סכום הפיקדון, סכום הריבית, שיעור הריבית, סכום הפרשי ההצמדה, המדדים או השערים שלפיהם חושבו הפרשי ההצמדה ותקופת הפיקדון. הוראה זו איננה חלה על פיקדון שנפרע בתוך שלושה חודשים ממועד ההפקדה ועל פיקדון לזמן קצוב שאינו צמוד.  
 
פיקדונות ללא תנועה
 
מהו "פיקדון ללא תנועה"?
 
 פיקדון ייחשב כ"פיקדון ללא תנועה" אם עברו 10 חודשים מהיום שנתקבלה לגביו ההוראה האחרונה מבעל הפיקדון. לעניין זה, הוראת קבע של בעל הפיקדון בדבר חידוש אוטומטי איננה בגדר הוראה חדשה במועד החידוש האוטומטי. תקופת עשרת החודשים האמורים תתחיל ביום שבו ניתנה ההוראה האחרונה בפועל. בנק מחויב לנסות ליצור קשר עם בעל פיקדון ללא תנועה סמוך למועד פירעונו של הפיקדון. אם הלקוח ביקש ליצור עמו קשר בצורה מסוימת - לדוגמה, השארת המסמכים המיועדים לו בסניף או בתיבת דואר - יש "לנסות ליצור עמו קשר" (בלשון החוק) בדרך שביקש.
 
המלצה:
נקטו מראש את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע הפיכה של פיקדון או חשבון שלכם לפיקדון ללא תנועה. עקבו אחר מועדי הפירעון של הפיקדונות או תכניות החיסכון ותנו לבנק בהקדם הוראות לגבי המשך השקעתם. אם שיניתם את כתובתכם, הודיעו לבנק מייד את הכתובת החדשה. 
  
כיצד יושקעו הכספים בפיקדון ללא תנועה?
 
 אם בעל פיקדון ללא תנועה לא נתן הוראה לגבי הפיקדון, הבנק מחויב להשקיע את כספי הפיקדון בהתאם לסוגו: כספי פיקדון במטבע ישראלי לזמן קצוב יופקדו בפיקדון במטבע ישראלי לאותה תקופה ובאותו סוג הצמדה; כספי פיקדון במטבע ישראלי לזמן שאינו קצוב עד לסכום של 5,000 ש"ח יופקדו בפיקדון במטבע ישראלי בלתי צמוד לשישה חודשים; כספי פיקדון במטבע ישראלי לזמן שאינו קצוב מעל לסכום של 5,000 ש"ח יופקדו במילווה צמוד למדד.  
 
כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2010

סקירות נוספות לכותב :
הקמת מערכת נתוני אשראי נכנסת לשלב האחרון
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להורדת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים
הפיקוח על הבנקים מכריז על שלב נוסף בהחדרת תקן ה-EMV לישראל – התקן שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים.

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן