bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> פתיחת חשבון >> מסגרת אשראי בחשבון עו"ש
מסגרת אשראי בחשבון עו"ש
מאת: בנק ישראל - 14/12/2010
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא פתיחת חשבון
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

מהי מסגרת אשראי?

מסגרת אשראי בחשבון עו"ש

  מהי מסגרת אשראי?

 הסכם מסגרת אשראי הוא הסכם בין הבנק לבין הלקוח המאפשר ללקוח למשוך כספים או לחייב את החשבון בדרך אחרת ביתרה שלילית עד גבול מוסכם. תמורת אשראי זה משלם הלקוח ריבית בשיעור שמוסכם בינו לבין הבנק. בדרך כלל שיעורי הריבית על אשראי זה גבוהים משיעורי הריבית על הלוואות רגילות.

 
  האם מוטלת על הבנק החובה לאשר מסגרת אשראי?

  לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א – 1981  קובע כי לא מוטלת על הבנק החובה להעניק אשראי ללקוחות. מתן של כל סוגי האשראי הוא בתחום שיקול דעתו של הבנק. גם הביטחונות שידרוש כנגד העמדת האשראי נתונים לשיקול דעתו.

 
  הוראת הפיקוח על הבנקים בנושא מסגרות האשראי

 ב-1 בינואר 2006 נכנסה לתוקף הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 325 בנושא "ניהול מסגרות האשראי בחשבונות עובר ושב", שתכליתה למנוע מציאות מתמשכת של חריגות ממסגרות האשראי. הוראה זו אינה אוסרת על קיום "מינוס" ואינה דורשת להקטינו, אלא רק מחייבת שלא תהיה חריגה מן המסגרת .

 
המלצה:
אנו ממליצים להתרגל כבר היום למצב שבו סכום המסגרת שאושרה לך מחייב אותך, והוא אינו עוד בגדר "המלצה". כן חשוב להתרגל למציאות של התאמת ההוצאות מהחשבון להכנסות אליו. כבר מעתה או בקרוב מאוד הבנק לא יסכים עוד לכבד חיובים שגורמים לחריגה מהמסגרת שאושרה לכם.
 
עיקרי ההוראה
 
• הבנק יבדוק ויתעד בקשות של לקוחות למסגרת אשראי, ויתאים אותן לצורכי הלקוח וליכולותיו. הסכם מסגרת האשראי יהיה בכתב.
• הבנק רשאי להעמיד מסגרת אשראי באופן חד צדדי ללקוח בעל הסכם מסגרת אשראי, ובלבד שלא יחייב את הלקוח בעמלה בגין העמדת המסגרת הנוספת, שהריבית במסגרת האשראי כאמור לא תעלה על הריבית שנקבעה למסגרת האשראי האחרונה אשר הוסכמה בכתב עם הלקוח, ושיודיע ללקוח בסמוך לקביעתה על סכום המסגרת ותנאיה. עד ליום 1.7.07 הבנק רשאי להעמיד מסגרת אשראי חד צדדית גם ללקוחות שאין להם הסכם מסגרת אשראי כאמור.
• הבנק לא יאפשר חריגות ממסגרת האשראי, אלא במקרים מיוחדים. למרות האמור, מותר לבנק, על פי שיקול דעתו, לכבד שיקים וחיובים בחריגה קטנה - עד אלף ש"ח, ובלבד שהחריגה לא תמשך זמן רב.
 
מטרת ההוראה
 
ההוראה החדשה נועדה להפסיק את הנוהג הרווח - הייחודי לישראל - של חריגות גבוהות ומתמשכות ממסגרת האשראי, ואת הפרקטיקה שלפיה הבנקים קובעים בעצמם ולפי שיקול דעתם הבלעדי מתי להחזיר שיקים וחיובים אחרים שמגיעים לחשבון בעת שהוא בחריגה מהמסגרת, בלי שתהיה להם מחויבות ברורה ומפורשת הידועה גם ללקוח. היתרונות הגלומים בהוראה, מנקודת מבט צרכנית, הם שניים:
• הקניית ודאות ללקוחות באשר למתרחש בחשבונם ובאשר ליכולתם למשוך שיקים ולשלם תשלומים בדרכים שונות מהחשבון. במצב של חריגה ממסגרת האשראי הבנק רשאי שלא לכבד שיקים וחיובים אחרים שמגיעים לחשבון הלקוח, דבר שעלול לגרום לו, במקרה הטוב, אי נעימות, ובמקרה הגרוע אי עמידה בהתחייבויות, חשיפה לתביעות, ואף הגבלת חשבון על פי חוק שיקים ללא כיסוי.
• הפסקת הפרקטיקה שבה הבנקים מעמידים מסגרות אשראי בסכומים נמוכים יותר ממה שהם מוכנים באמת להעמיד לאותו לקוח. בדרך זו הבנק מאפשר חריגה קבועה ממסגרת האשראי וגובה על כך ריבית גבוהה, במקום להעמיד מסגרת אשראי גדולה יותר בריבית נמוכה יותר.
 
מה קורה כשהחשבון נקלע לחריגה ממסגרת האשראי?
 
ככלל, הבנק לא יכבד את החיובים המוצגים בחשבון שיביאו לחריגה. - (מותר לבנק, על פי שיקול דעתו, לכבד חיובים בחריגה קטנה - עד אלף ₪). אולם הבנק רשאי להעמיד ללקוח מסגרת אשראי חד-צדדית באותם תנאים של המסגרת הקיימת - בלא לחייב את הלקוח בעמלה או בריבית גבוהה יותר מהמסגרת הקיימת. כן רשאי הבנק לכבד חיוב מסוים של לקוח, אם הלקוח פנה לבנק וביקש ממנו לכבד חיוב כלשהו שעומד להגיע לחשבונו.
החיובים המוצגים בחשבון, בדרך כלל, הם:
• חיובים על פי הרשאה לגורמים שונים כגון: חברת החשמל, בזק, חברה סלולארית, חברת ביטוח ועוד. החזרת חיובים כאלה עלולה להוביל להוצאות מיותרות, להפסקת שירות, ולהפסקת ביטוח, ולגרום נזקים.
• הוראות קבע לחיסכון או לפירעון הלוואה, לרבות הלוואת משכנתה.
• משיכות מזומן, גם ממכשירים אוטומטיים.
• שיקים שיוחזרו בשל חוסר כיסוי ייספרו במניין שיקים ללא כיסוי, דבר העלול להוביל להגבלת החשבון על פי חוק שיקים ללא כיסוי, על כל הסנקציות הכלולות בו.
 
איך מסדירים חריגה שכבר קיימת בחשבון?
 
ישנן מספר אפשרויות:
• אם מצבכם הכלכלי או הביטחונות שמסרתם לבנק מאפשרים הגדלה של מסגרת האשראי תוכלו לבקש זאת. הגדלת המסגרת תלויה בהסכמת הבנק.
• תוכלו לבדוק את האפשרות של הסדרת החריגה באמצעות קבלת הלוואה בנקאית. ככלל, הריבית על ההלוואה תהיה נמוכה במידה רבה מהריבית על חריגה מהמסגרת, וכך תוכלו להקטין את תשלומי הריבית שלכם, וגם לפרוע את האשראי בתשלומים. קבלת ההלוואה מותנית בהסכמת הבנק. מומלץ לבוא בדברים עם הבנק שבו מנוהל חשבונכם, עם בנקים אחרים ועם חברות כרטיסי האשראי, ולהשוות היטב את תנאי ההלוואות, את שיעור הריבית ואת סכום העמלה על כל הלוואה.
• יתכן שתיאלצו להתמודד עם החריגה באמצעות הקטנת ההוצאות השוטפות שלכם. חריגה מתמשכת ממסגרת האשראי, ובפרט חריגה הולכת וגדלה, משמעה הוצאות גבוהות מן ההכנסות, והיא עשויה להצביע על חיים מעבר ליכולת הכלכלית. מצב זה עלול להוביל להסתבכות כלכלית.
• תוכלו לסלק את האשראי החריג באמצעות הפקדת כספים ממקור אחר כלשהו.
הבנקים הונחו על ידי המפקח על הבנקים לבוא לקראת הלקוחות ולסייע בידם, ככל האפשר, להיערך לשינוי.
 
איך לנהל את החשבון כדי לא להיקלע לחריגות?
 
• לא מומלץ שהחשבון יהיה באופן קבוע ביתרה שלילית. מסגרת האשראי נועדה לאפשר גמישות זמנית בלבד. היא איננה מקור טוב לאשראי, בהיותה המקור היקר ביותר עבורכם במערכת הבנקאית. הדבר גם עלול להצביע על אורח חיים שאינו תואם את ההכנסות.
• נהלו רישום שוטף של ההוצאות שירשמו בחשבונכם ותכננו בהקדם את ההוצאות ואת עיתוין. עקבו אחר היתרה בחשבונכם ואחר הוצאותיכם השוטפות. השתמשו באפשרויות השונות לקבלת מידע על החשבון: שירותים טלפוניים המסופקים בבנק, שירותי מידע במכשירים אוטומטיים, אינטרנט.
• אל תנהלו את החשבון ביתרות הקרובות לסכום המסגרת המאושרת. ניהול החשבון על גבול סכום המסגרת יחייב אתכם לפיקוח קפדני והדוק אחר זיכויים וחיובים בחשבון. ישנם חיובים (למשל שיקים) שמועד פירעונם המדויק בחשבונכם אינו בהכרח ידוע לכם, דבר שיקשה עליכם לפקח על חשבונכם. לפיכך מומלץ להשאיר "מרחב בטחון" בין היתרה בפועל לבין סכום מסגרת האשראי.
• בעת ביצוע המעקב הביאו בחשבון גם את התשלומים הדחויים שצפויים להיפרע בחשבון. שימו לב במיוחד לשיקים שמשכתם על החשבון וטרם נפרעו, ולתשלומים דחויים באמצעות כרטיסי האשראי בגין עסקאות שביצעתם בעבר.
• התאימו את ההוצאות מהחשבון להכנסות. ניצול הולך וגדל של מסגרות אשראי והלוואות עשוי להצביע על רמת חיים שאיננה תואמת את ההכנסות, ולעיתים אף להוביל להסתבכות כלכלית.
 
איך להתמודד עם קשיים זמניים ולמנוע החזרת חיובים?
 
תוכלו לבוא בדברים עם הבנק לצורך הגדלה זמנית של מסגרת האשראי, כדי שהחיובים יכובדו. הוראת המפקח על הבנקים מאפשרת לבנק להגדיל את המסגרת באופן זמני, בהסכמת שני הצדדים.
 
המלצה:
כדאי להקדים ככל האפשר ולבוא בדברים עם הבנק כדי ליידע אותו על הקושי הזמני ולמצוא פתרון שיהיה מוסכם על הבנק ועליכם.
 
האם ההוראה מחייבת את הבנקים לאשר ללקוחות מסגרות אשראי?
 
לא. יש לזכור שעל פי החוק לא מוטלת על בנקים החובה לתת אשראי ללקוחות, ובכלל זה מסגרות אשראי. כל אשראי בנקאי ללקוח כפוף להסכמת הבנק. 
 
 
 

סקירות נוספות לכותב :
הקמת מערכת נתוני אשראי נכנסת לשלב האחרון
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להורדת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים
הפיקוח על הבנקים מכריז על שלב נוסף בהחדרת תקן ה-EMV לישראל – התקן שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים.

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן