bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> פתיחת חשבון >> פתיחת חשבון
פתיחת חשבון
מאת: בנק ישראל - 14/12/2010
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא פתיחת חשבון
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

חשבון עובר ושב

חשבון עובר ושב (עו"ש) הוא החשבון שבאמצעותו אנו מנהלים את רוב הפעילות הפיננסית השוטפת שלנו: תשלומים לגורמים שונים על ידי שיקים, כרטיסי חיוב, הוראות קבע, פירעון הלוואות שלקחנו מבנקים אחרים ועוד. חשבון עו"ש משמש גם חשבון מרכזי שבאמצעותו ניתן להפקיד פיקדונות בבנק, לקבל הלוואות, לנהל תיק ניירות ערך וכיו"ב.
חשבון עו"ש הוא למעשה שירות בנקאי חיוני שקשה להתנהל בלעדיו. מסיבה זו כמעט כל תושבי המדינה הבגירים פותחים חשבון עו"ש. לשם כך יש לסור לסניף הבנק שבו מבקשים לפתוח את החשבון - לחתום על חוזה פתיחת חשבון ולבחור אילו שירותים בנקאיים אנו מעוניינים לקבל בחשבון. הבנקים השונים מציעים תנאים מגוונים לפתיחת החשבון; לכן כדאי לבדוק במספר בנקים מהם התנאים המוצעים, ולבחור את הבנק המציע את התנאים הטובים והמתאימים ביותר לצורכי הלקוח. חשוב לבצע סקר שוק מעת לעת, שכן התנאים משתנים לעתים, להתמקח עם הבנק שבו מתנהל חשבוננו, ואף להעביר את חשבון הבנק לבנק אחר כדי לשפר תנאים, וכך לחסוך עלויות לאורך שנים ארוכות.
בבדיקת תנאי החשבון חשוב לקבל תשובות לפחות לשאלות הבאות:
• אילו אמצעי תשלום הבנק יהיה מוכן לתת – שיקים, כרטיס אשראי, כרטיס למשיכת מזומן?
• האם הבנק יהיה מוכן לאשר מסגרת אשראי בחשבון, ובאילו תנאים - סכום המסגרת, ריבית, עמלות על המסגרת?
• אילו תנאים הבנק מציע לתשלום עמלות על ניהול החשבון - האם יש הטבות או הנחות כלשהן?

הבנקים מחויבים לפתוח לנו חשבון עובר ושב

 על פי סעיף 2(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981  אסור לבנק לסרב סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון עובר ושב במטבע ישראלי, כל עוד החשבון מצוי ביתרת זכות וכל עוד הלקוח עומד בתנאי ההסכם בינו לבין הבנק בקשר לניהול החשבון. חשוב לציין כי הבנק אינו מחויב להעמיד אשראי ללקוח, לרבות מסגרת אשראי בחשבון העו"ש. 
סיבה סבירה לסירוב לפתוח חשבון עשויה להיחשב, למשל, אחת מאלה: 
• סכסוך בעבר בין הבנק ללקוח הפוגע ביחסי האמון הדרושים לניהול חשבון בנק; 
• התנהגות אלימה - פיזית או מילולית - של הלקוח בסניף בעבר; 
היותו של הלקוח מוגבל בעבר או בהווה (על פי חוק שיקים ללא כיסוי) איננה יכולה להוות סיבה סבירה לסירוב של בנק לפתוח לו חשבון עו"ש ביתרת זכות ללא מסגרת אשראי וללא אמצעי תשלום; כלומר, הבנק מחויב לפתוח לו חשבון ביתרת זכות וללא שיקים. 
 
איתור חשבון וקבלת מידע

איך למצוא חשבון בנק?

 בבנק ישראל לא מתנהל מאגר מידע המרכז נתונים על חשבונות של תושבי ישראל בכל הבנקים. כל בנק מנהל מאגר מידע שמרכז מידע על חשבונות לקוחותיו בכל סניפיו. לפיכך, לשם קבלת מידע על חשבונותיו של לקוח כלשהו יש לפנות לבנק עצמו, ולהציג בפניו צו מבית המשפט או בית הדין אשר נתן אותו. לרשימת הכתובות העדכניות של ההנהלות הראשיות של הבנקים - לחצו כאן. 
 
איך למצוא חשבונות של אדם שנפטר?

 בבנק ישראל לא מתנהל מאגר מידע על חשבונותיהם של נפטרים. לפיכך לשם איתור חשבונותיהם של לקוחות בנקים וקבלת המידע המבוקש, על היורשים לפנות להנהלות הראשיות של הבנקים עצמם ולהציג בפניהם צו ירושה או צו קיום צוואה.  לרשימת הכתובות העדכניות של ההנהלות הראשיות של הבנקים - לחצו כאן

האם אפשר לאתר חשבון או לקבל מידע אחר על החשבון באמצעות בנק ישראל?
 
מידע על חשבונות בבנקים מסחריים - אין בבנק ישראל מידע על חשבונות המנוהלים בבנקים מסחריים, ולא ניתן לאתר באמצעותו חשבון בנק כלשהו, לרבות חשבון של אדם שנפטר. כמו כן לא ניתן לקבל באמצעות בנק ישראל מידע אחר על החשבונות - דבר רישומם או ביצועם של צווים שונים: צווי עיקול, צווי אפוטרופסות, צווי פשיטת רגל וכיו"ב.
 
מידע על צווי העיקול או על ביטולם - מועבר ישירות מלשכות ההוצאה לפועל להנהלות הראשיות של הבנקים. משרד המשפטים מדווח לבנקים על צווים שניתנים בהליכי פשיטת רגל. על הבנקים מוטלת החובה לתת ללקוחות מידע בסיסי על צווים הנוגעים להם שרשומים בבנק. במידת הצורך, על הבנק להפנות את הלקוחות לשם הרחבת המידע ללשכות ההוצאה לפועל, לבתי המשפט, או למשרד המשפטים, לפי העניין.
חשבונות מוגבלים - ניתן לבדוק באמצעות בנק ישראל אם הוטלה על חשבון הגבלה או הגבלה בנסיבות מחמירות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 ע"י הקשה: כאן
בנוסף לאמור לעיל ניתן לשלוף קובצי מידע על חשבונות ולקוחות מוגבלים ע"י הקשה:
כאן

 
חשבון משותף
 
 זכויות החתימה בחשבון משותף
 
 זכויות החתימה בחשבון יכולות להיות:
• "ביחד" - ביצוע של כל פעולה מחייב חתימות של כל השותפים בחשבון;
• "ביחד ולחוד" - די בהוראה של כל אחד מהשותפים לביצוע כל פעולה; אין צורך בקבלת אישור של יתר השותפים.
יתרונות ניהול החשבון "ביחד ולחוד" הם בנוחות וזמינות של השירותים הבנקאיים לכל אחד מהשותפים, היכולים לפעול בחשבון באופן עצמאי. זוהי שיטה המחייבת אמון הדדי בין השותפים, שכן כל אחד יכול למשוך כספים או לבצע פעולות בחשבון בלי שהשותף האחר יסכים לכך.
היתרונות של ניהול חשבון "ביחד" הם במעקב ההדוק של כל אחד מהשותפים אחר כל פעולה בחשבון, שכן לא ניתן לבצע שום פעולה ללא ידיעת כל השותפים. שיטה זו מתאימה לשותפים המבקשים לפקח על הפעילות בחשבון באופן שוטף, כך שלא יבוצעו בחשבון פעולות בלי לקבל את אישורם להן מראש.
 
איך הופכים חשבון "ביחד" לחשבון "ביחד ולחוד" או להפך?
 
 • במקרה של חשבון "ביחד" - ניתן להפוך את החשבון לחשבון "ביחד ולחוד" באמצעות מתן הוראה משותפת על ידי כל השותפים. 
• במקרה של חשבון "ביחד ולחוד" - כל אחד מהשותפים רשאי לבטל את יכולת השותפים לפעול בחשבון לבדם. ממועד נתינתה של הוראה זו יידרשו לצורך ביצוע כל פעולה בחשבון חתימותיהם של כל השותפים גם יחד. יש להביא בחשבון שבמקרה של חוסר שיתוף פעולה בין השותפים, הוראה כזאת עלולה להביא ל"הקפאת" הפעילות בחשבון.
 
המלצה:
הניסיון מלמד כי הוראה בדבר הפיכת החשבון מחשבון "ביחד ולחוד" לחשבון "ביחד" מומלץ למסור לבנק בכתב בלבד; זאת כדי למנוע כל ספק בעניין וכדי לעצור את פעולת השותפים האחרים מהר ככל הניתן (כשהדבר מתבקש). 
 
האם אפשר לגרוע שותף מחשבון משותף שנמצא ביתרה שלילית?
 
 הבנק בדרך כלל לא יסכים לגריעת שותף מחשבון משותף הנמצא ביתרה שלילית, עד שהחוב בחשבון ייפרע. הנימוק לכך הוא האחריות של כל אחד מהשותפים לחובות שנוצרו בחשבון.
  
מהו "סעיף היוותרות בחיים"?
 
 סעיף "היוותרות בחיים" או "סעיף אריכות ימים" הוא סעיף בהסכם פתיחת החשבון, בו נקבע שלאחר פטירת אחד השותפים השותף האחר רשאי להמשיך לפעול בחשבון. הסעיף חל על מערכת היחסים שבין השותפים בחשבון לבין הבנק, ואין בכוחו להעביר את הבעלות בכספים אל הצד הנותר בחיים. מטרת הסעיף היא להימנע מהקפאת החשבון בעקבות פטירת אחד השותפים, ולאפשר לשותף הנותר בחיים לבצע פעילות שגרתית ושוטפת בחשבון עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. אלמלא "סעיף היוותרות בחיים", על פי דיני הירושה, היה על הבנק לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה בטרם יאפשר לשותף הנותר בחיים לבצע פעילות כלשהי בחשבון. הבנק יכול לאפשר לשותף הנותר בחיים לעשות פעולות נוספות בהתאם לשיקול דעתו, ולחובותיו כלפי לקוחותיו וכלפי היורשים.
 
מה עדיף - לצרף מיופה כוח או לצרף שותף בחשבון?
 
 פעמים רבות לקוחות הבנקים, במיוחד המבוגרים ביניהם, מבקשים לצרף את ילדיהם או קרובי משפחה אחרים לחשבון כדי שיעזרו להם בניהולו. במקרה כזה עומדות בפניהם שתי אפשרויות עיקריות: לצרף את קרוב המשפחה כבעלים נוסף בחשבון או לתת לקרוב המשפחה ייפוי כוח לפעול בחשבון.
חשוב להבין את ההשלכות העקרוניות של שתי האפשרויות על החשבון:
שותפים בחשבון הם בדרך כלל (וכל עוד לא הוכח אחרת) בעלים במשותף של כל הזכויות הגלומות בחשבון בחלקים שווים, וכן נושאים באחריות משותפת לכל ההתחייבויות שנוצרו בחשבון. מיופה כוח אינו הבעלים של החשבון, אלא שלוח של הלקוח ועושה דברו. להבדל זה יכולה להיות השלכה לעניין ביצוע עיקול או קיזוז בחשבון משותף. לעתים יהיה ניתן לעקל או לקזז מהחשבון המשותף כנגד חוב אישי של השותף בחשבון. לעומת זאת לא ניתן לעקל או לקזז מהחשבון כנגד חובו של מיופה הכוח.
לא ניתן להוציא שותף מהחשבון אלא בהסכמתו או על פי צו של בית המשפט. לעומת זאת ניתן לבטל ייפוי כוח בכל עת.
עם פטירת אחד השותפים רשאים השותפים הנותרים לפעול על פי סעיף המכונה "סעיף היוותרות בחיים" (ראו הסבר לעיל). ייפוי הכוח מתבטל מאליו עם פטירת הלקוח.  
 
חשבון של קטין
 
באיזה גיל קטין יכול לפתוח חשבון עובר ושב ביתרת זכות?
 
 • קטין רשאי לפתוח חשבון בנק לאחר שמלאו לו 16 שנים. 
• קטין שמלאו לו 14 שנים רשאי לפתוח חשבון רק בהסכמת הורה (או אפוטרופוס). 
• קטין שמלאו לו 15 שנים והוא מוגדר כ"נער עובד" (מקבל באופן שוטף שכר עבודה או משכורת המועברת על ידי מעבידו לחשבון עו"ש) רשאי לפתוח חשבון גם ללא הסכמת הורה (או אפוטרופוס).  
  
אמצעי תשלום (שיקים וכרטיסי אשראי) בחשבון של קטין
 
 • תאגיד בנקאי לא ינפיק פנקס שיקים לקטין שטרם מלאו לו 16 שנים, ואילו על גבי שיקים המונפקים לקטינים מעל לגיל זה יוטבעו המילים "קטין" או "נוער (עד 18)", וכן המילים "סכום המשיכה מוגבל עד לסך 400 ש"ח". 
• תאגיד בנקאי לא ינפיק כרטיס חיוב לקטין שטרם מלאו לו 16 שנים, למעט הנפקת כרטיס שאיננו כרטיס אשראי לנער עובד. תאגיד בנקאי רשאי להנפיק לקטין שמלאו לו 14 שנים כרטיס למשיכת מזומן בתנאי שיתרת חשבונו בזכות, וכן כרטיס חיוב מוגבל אשר יאפשר ביצוע עסקאות בישראל, בחיוב מיידי, בסכום עסקאות יומי שלא יעלה על 400 ש"ח, ובתנאי שיתרת חשבונו בזכות. על גבי כרטיס חיוב שהונפק לקטין יוטבעו המילים "קטין" או "נוער (עד 18)". ככלל, סכום המשיכה בישראל באמצעות מכשירים אוטומטיים לא יעלה על 400 ש"ח ביממה.  
 
אשראי בחשבון של קטין
 
 הבנק לא יאפשר משיכת יתר בחשבון קטין, אלא אם כן קיבל את הסכמת הוריו (או אפוטרופסו) לכך מראש ובכתב (למעט משיכת יתר לנער עובד בגובה משכורתו החודשית). כל הסכם למתן מסגרת אשראי בחשבון קטין טעון הסכמת הוריו. הבנק לא יכבד משיכות שיבצע קטין בחריגה מהמסגרת המאושרת.
בהעדר הסכמה של הורים (או אפוטרופוס), לא יעניק הבנק לקטין מסגרת אשראי מאושרת, ולא יתיר לו למשוך סכומים כלשהם ביתרה שלילית. 
 

סקירות נוספות לכותב :
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
דברי הנגידה בכנס לרגל סיום תקופת כהונתה
דברי מנהל חטיבת המחקר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בכנס הפרידה מהנגידה- קרנית פלוג והייעוץ הכלכלי לממשלה
מדריך עמלות

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן